chapter10.jpg

Upute pristupnicima stručnom ispitu koji su djelatnici HRZ-a

Na koliko dana plaćenog dopusta imam pravo?

Djelatnici HRZ-a imaju pravo jednokratno na 7 dana plaćenog dopusta za pripremanje stručnog ispita i dodatno 2 dana za samo polaganje stručnog ispita. Molba za korištenje plaćenog dopusta s vlastoručnim potpisom te potpisom nadležnog voditelja pravovremeno se dostavlja ravnatelju i u Odsjek za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju.

Tko plaća naknadu za polaganje ispita?

Hrvatski restauratorski zavod jednokratno snosi troškove polaganja stručnog ispita u iznosu od 200,00 kn za sva stručna zvanja.

Kako ostvariti pravo na plaćanje naknade za polaganje stručnog ispita?

Djelatnici HRZ-a koji žele da im HRZ plati troškove naknade za polaganje ispita dužni su ravnatelju i Odsjeku za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju dostaviti ispunjeni obrazac molbe. U obrascu molbe mora biti naveden način plaćanja uz napomenu da se naknada za djelatnike zaposlene na neodređeno vrijeme podmiruje iz sredstava zajedničkih troškova „ZT“, za djelatnike zaposlene na određeno vrijeme iz programa (prema odluci voditelja). Za djelatnike angažirane preko autorskog ugovora s HRZ-om eventualna naknada troškova za polaganje stručnog ispita razmatrat će se prema njihovoj molbi i regulirati za svaki zahtjev posebno odgovarajućim programom.

Molbu za plaćanje naknade za polaganje stručnog ispita mogu predati isključivo djelatnici koji su dobili odgovor Ministarstva kulture da smiju pristupiti ispitu.

Rok za dostavu molbe u HRZ-ov Odsjek za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju je 10 DANA prije planiranog početka korištenja plaćenog dopusta.

Što ako moram odgoditi polaganje ispita?

U slučaju da je djelatnik HRZ-a / pristupnik ispitu spriječen pristupiti ispitu primjenjuje se čl. 18 Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 56/03 i izmjene i dopune NN 03/06, 54/07), uz napomenu da je pristupnik dužan pravodobno obavijestiti i Povjerenstvo za stručni ispit Ministarstva kulture i Odsjek za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju HRZ-a. Samo u tome slučaju HRZ može povući već uplaćena sredstva. Pristupnik koji želi odustati od polaganja stručnog ispita neposredno pred sam ispitni rok može to učiniti najkasnije puna tri dana prije ispitnog roka (npr. Najkasnije ponedjeljak prije podne ako je ispit u četvrtak). Obavijest se dostavlja u pisanom obliku i urudžbira.

Što ako ne položim stručni ispit?

U slučaju da djelatnik/pristupnik ne položi ispit, gubi pravo na plaćeni dopust prigodom pripreme za sljedeći ispitni rok i na sljedećem roku sam plaća naknadu za polaganje ispita. Ako niti na drugom ispitnom roku pristupnik ne položi ispit i ne stekne potrebno stručno zvanje, dužan je HRZ-u vratiti uplaćenu naknadu za polaganje stručnog ispita.

U kojem slučaju moram vratiti naknadu HRZ-u?

Djelatnici nisu dužni vratiti naknadu HRZ-u:

  1. Ako uredno pristupe ispitu i polože ga.
  2. Ako ne polože ispit na prvom ispitnom roku, no ipak ga polože na prvom sljedećem ispitnom roku.

Djelatnik je dužan vratiti naknadu HRZ-u:

  1. Ako ne pristupi ispitu, a da prethodno nije odjavio prijavljeni ispit, tj. obavijestio Ministarstvo kulture i HRZ, te u najskorijem roku ne podnese odgovarajuću liječničku ili drugu potrebnu dokumentaciju. U tome slučaju HRZ gubi pravo povrata naknade koju je platio Ministarstvu kulture. Zbog toga je djelatnik dužan vratiti HRZ-u plaćeni iznos naknade i gubi pravo da mu HRZ plati naknadu za polaganje ispita u sljedećem ispitnom roku. *
  2. Ako djelatnik položi ispit, ali otkaže ugovor o radu prije isteka godine dana od dana stjecanja stručnog zvanja. *
  3. Ako djelatnik ne položi ispit niti na prvom, niti na prvom sljedećem ispitnom roku. *

* Vraćanje uplaćenoga iznosa HRZ-u regulirano je izjavom koja je sastavni dio molbe.

Imam li pravo na refundiranje troškova puta i smještaja?

Djelatnici iz odjela izvan Zagreba imaju pravo na 1000 kn naknade za pokrivanje putnih i troškova smještaja, a tu naknadu trebaju zatražiti u istoj molbi u kojoj traže i plaćeni dopust. Djelatnicima iz odjela izvan Zagreba neće biti izdavani putni nalozi, nego odluka o plaćenom dopustu i naknadi za put i smještaj.

Go to top